สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

    คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2579-8513 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

    คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตาม 
   โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

    คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
   ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

    คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว
   ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน
   พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม  ชื่อ  หรือนามสกุล  มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 

5. คำถาม : หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง

    คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คือ บัตรประจำตัวประชาชน 
   หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ  และ เลขประจำตัวประชาชน  ๑๓  หลักชัดเจนมาแสดงตนในการเข้าสอบ
   หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ภายหลังจากสมัครสอบไปแล้ว 
   ให้นำหลักฐานพร้อมสำเนามาแสดงด้วย

6. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบจะต้องส่งให้กรมวิชาการเกษตร เมื่อไร

    คำตอบ : หลักฐานการสมัครสอบให้ส่งในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.)  เอกสารที่จะต้องให้
   กรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจสอบได้จากประกาศรับสมัคร

7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

    คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
    ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

     คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2554 ภายในเวลาทำการ  ผู้สมัครนำเอกสาร
    "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment"  ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
    โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

 

9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

    คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
   และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร

     คำตอบ :  สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ทางเว็บไซต์ http://job.doa.go.th


 

11. คำถาม : ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ

      คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงินในระหว่างวันที่  25  ตุลาคม  2554  ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2554
      แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระเงิน
      ที่เคาน์เตอร์  บมจ.  ธนาคารกรุงไทย  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2554 ในวันและเวลาราชการที่โทรสารหมายเลข  0-2256-8196
      (Download  ใบคำร้องสำหรับผู้ไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ  คลิกที่นี่)


 

12. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์
     http://job.doa.go.th

 

13. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

      คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-8513
      ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

14.คำถาม : หากต้องการตรวจสอบคุณวุฒิว่าสามารถสมัครสอบได้หรือไม่  ตรวจสอบได้จากที่ใด

   คำตอบ : สามารถตรวจสอบได้ที่  http://www.ocsc.go.th โดยเข้าไปที่หนังสือเวียน ค้นหาหนังสือเวียน
   เลขที่ ว41 ปีที่ออก 2553

 

15.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
    หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

   คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2652-8244 , 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

Copyright (c) 2011 Internet Thailand PCL